Etusivu

Syyskokouksen pöytäkirja 2020

 • Aika: 30.11.2019 klo 14.00
 • Paikka: Niemisen Urheilutalo

Läsnä:

 • Hannu Helmi, hallituksen jäsen
 • Juhan Kettunen, yhdistyksen jäsen
 • Leena Kettunen, hallituksen pj.
 • Martti Kettunen, yhdistyksen jäsen
 • Paula Mikkonen, hallituksen jäsen
 • Antti Silvennoinen, hallituksen jäsen
 • Minna Tikka, hallituksen varapj.
 • Taina Tolvanen, hallituksen jäsen
  LIITE 1
 1. Kokouksen avaus
  Hallituksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Helmi ja Antti Silvennoinen.
  Päätettiin, että he toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokouskutsu julkaistiin Kompakan Kyläkaupan, Niemisen Urheilutalon ja Sintsin ilmoitustauluilla 17.11.2019 sekä kyläyhdistyksen www- ja fb -sivuilla 17.11.2019.
  Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
  Läsnä oli kahdeksan (8) yhdistyksen jäsentä.
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  LIITE 2
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. LIITE 3
 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
  Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020. LIITE 4
 7. Talousarvio vuodelle 2020
  Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2020. LIITE 5
 8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020
  Vahvistettiin jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020: 10€/henkilö, 30€/yritykset ja yhteisöt.
 9. Hallituksen jäsenten lukumäärä
  Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä sekä muille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
  Päätettiin valita puheenjohtajien lisäksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet.
 10. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Leena Kettunen ja varapuheenjohtajaksi Minna Tikka. Varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:
  Hannu Helmi varaj. Henna Pakarinen
  Antti Silvennoinen varaj. Raija Helmi
  Taina Tolvanen varaj. Tuula Lintunen
  Paula Mikkonen varaj. Kaija Turunen
  Keijo Vainio varaj. Leena Kostamo
 11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
  Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajaksi Liisa Kotilainen.
 12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat: Yhdistyksen sääntömuutos
  Käsiteltiin yhdistyksen hallituksen valmistelema ja kokouksessaan 4.9.2019 hyväksymä sääntömuutosehdotus.
  Päätettiin yksimielisesti hyväksyä sääntömuutosehdotus.
  Valtuutettiin yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen lähettämään muutosehdotus PRH:n vahvistettavaksi ja tekemään siihen PRH:n mahdollisesti edellyttämät muutokset ennen niiden vahvistamista.
  LIITE 6
 13. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45

 

___________________________ 
Juhani Kettunen puheenjohtaja

______________________________
Leena Kettunen sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. 

__________________________ 
Hannu Helmi

______________________________
Antti Silvennoinen

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020

  2019 Talousarvio 2020
TULOT    
     
Jäsenmaksut 340 350
Varainhankinta 500 400
Vuokratulot 2970 3000
Kunnan avustukset 900 500
Talkootuotot 270 200
Muut tuotot 534 200
Tulot yhteensä 5514 4650
     
KULUT    
     
Palkat ja palkkiot, sosk. 459 500
Vuokrat 80 120
Ostetut palvelut 0 100
Talkoot 0 50
Kilometrikorvaukset 422 370
Tiehoitomaksut 260 260
Kiinteistöjen hoitokulut 130 160
Jäsenmaksut 50 50
Rakennus- ym. tarvikkeet 4863 520
ATK-kustannukset 240 250
Vakuutukset 394 400
Muut kulut (OP+PRH) 136 250
Kulut yhteensä 7034 3030
     
KATE -1520 1620
Korkokulut 0 0
Korkotuotot 0 0
TILIKAUDEN TULOS -1520 1620

Toimintakertomus vuodelta 2018

Varsinainen toiminta

Vuosi 2018 oli yhdistyksen kuudestoista toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksen. Vuoden 2018 lopussa yhdistykseen kuului kaksi (2) yhteisöä ja 43 yksityishenkilöä, joista 4 ainaisjäsentä. Jäseniä oli yhteensä 45.

Yhdistyksen toiminnasta vastasi hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Leena Kettunen ja varapuheenjohtajana Minna Tikka. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä: 

Varsinaiset jäsenet:       Varajäsenet: 
Hannu Helmi  Henna Pakarinen 
Antti Silvennoinen  Raija Helmi 
Taina Tolvanen  Kaija Hyvärinen 
Tuovi Vaaranta  Paula Mikkonen 
Keijo Vainio  Leena Kostamo 


Sihteerin tehtävät jaettiin niin, että jokaisessa kokouksessa valittiin sihteeriksi yksi hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen rahastonhoitajana ja hankekoordinaattorina toimi Tuovi Vaaranta.

Vuoniemen mökin vuokrauksesta vastasi Raija Helmi.

Toiminnantarkastajana oli Vesa Kotilainen ja varatoiminnantarkastajana Liisa Kotilainen.

Kertomusvuoden aikana pidettiin viisi (5) hallituksen kokousta sekä sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry oli Niemisen Urheilijat ry:n, Keski-Karjalan Jetina ry:n, Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Pro Onkamojärvet ry:n jäsen.

www-sivut

Ydistyksen kotisivuja ylläpidettiin osoitteessa www.nieminen-sintsi.net. Kotisivut sisältävät tietoa mm. yhdistyksen hallinnosta, tapahtumista, mökkivuokrauksesta ja hankkeista. Nieminen-Sintsi vesiosuuskunnan palvelut olivat edelleen samassa osoitteessa. Mainostulot ja vesiosuuskunnan kuukausimaksut kattoivat kokonaan sivujen ylläpito-kustannukset.

Hankkeet 

1. Toimintaa tuville -teemahanke

Kertomusvuonna kyläyhdistys hyväksyttiin Keski-Karjalan Jetina ry:n hallinnoiman Toimintaa tuville 66877 teemahankkeen alatoimenpiteen toteuttajaksi.

Hanke sisälsi 16 -vuotiaan nuoren, Lauri Tikan työllistämisen osa-aikaiseksi ajalla 2.6.-7.11.2018. Hänen toimenkuvaansa kuului kyläyhdistyksen hallinnassa olevien kolmen virkistysalueen, Vuoniemen saunamökin, Murtoniemen laavun ja Kylmäpohjan ranta-alueen hoito, mm. nurmikoiden leikkuu, WC-tilojen huolto, kiinteistöjen yleissiisteys, uimarannan puhtaanapito, vesakoiden torjunta tonteilla ja polttopuista huolehtiminen.

Toimintaa tuville -alahankkeen kokonaiskustannusarvio oli 1650 euroa, tuen määrän ollessa 90%. Lauri Tikka oli töissä keskimäärin 16 tuntia viikossa ja koko työaikana yhteensä 143 tuntia. Toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 1510,59 euroa.

2. Kylmäpohjan rannan kunnostukset

Kylmäpohjan rannan kunnostustoimet saatettiin kertomusvuoden aikana päätökseen.

Ranta-alue, rakennukset ja liikennealueet

 • Lahtea halkonut maapenger poistettiin syksyllä 2017. Siihen liittyi rantatöyrään vahvistaminen eroosion ehkäisemiseksi. Työ tehtiin jäitten lähdettyä touko-kesäkuussa 2018. Samalla jatkettiin edellisenä syksynä aloitettuja liikennealueiden kunnostuksia. Lisäksi syyskesällä ranta-alueen tiestöä ja pysäköintipaikkaa soritettiin, teiden varsilta kaadettiin kolme puuta ja Kylmäojan varrelle pystytettiin reunapaalut.
 • Rantatöyrään vahvistustöistä vastasi Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina. Teitten ja parkkipaikan soritusta hoitivat Juha Salin ja Pauli Konttinen. He huolehtivat talkootyönä puiden kaadoista. Puiden korjaamisessa tekivät talkootyötä Mikko Hirvonen ja Timo Multanen. Lauri Tikka vesoi rantametsikön, kunnosti WC:n ja maalasi grillikodan.

Uimaranta

 • Uimarantaan kertynyttä muraa ja ruokoja kerättiin pois koko kesän ajan sekä koneellisesti että haravoiden, talkoovoimin. Uimarannan veden laatu tutkittiin kesän alussa ja todettiin hyväksi. Uimaranta oli ahkerassa käytössä koko kesän ajan. 

Ruovikoiden niitot

 • Ruovikoita niitettiin elokuun alussa neljännen kerran. Niitoista vastasi edellisten vuosien tapaan urakoitsija Mikko Hirvonen talkooapulaisineen.

Vuoniemien mökkivuokraus

Rääkkylän kunnalta vuokrattu kesämökki os. Vuoniementie 426 82290 Nieminen, oli vuokrattuna 15.4.-15.10.2018 välisenä aikana 63 vrk. Varaukset keskittyivät kesä- heinä- ja elokuulle. Yhdistyksen puolesta vuokrausta hoiti Raija Helmi.

Kiinteistön huolto- ja korjaustöistä vastasivat kesätyöntekijä Lauri Tikka sekä talkoolaiset Hannu Helmi, Antti Silvennoinen ja Keijo Vainio. Mökin, aitan, grillikodan ja huoltotilojen peruspuhtaudesta ja toimivuudesta huolehtivat talkoilla Minna Tikka, Raija Helmi, Paula Mikkonen ja Leena Kettunen.

Lisäksi pidettiin:

 • 30.5. Kevättalkoot. Laiturin asennus, veneen siirto rantaan ja rakennusten siivoukset.
 • 18.9. Syystalkoot. Veneen ja laiturin nosto talviteloilleen sekä tarvittavat kiinteistön huoltotyöt .

Murtoniemen laavu

Murtoniemen laavulla tavanomaisten huoltotöiden lisäksi Lauri Tikka pinosi sinne Kylmäpohjasta kuljetetut polttopuut. Ranta-alueella hän teki risusavotan ja puhdisti myös vesialuetta sinne kertyneistä haoista ja risuista.

Yhteistyö muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

Rääkkylän kappeliseurakunta 

 • Niemisen kylähautausmaan siivoustalkoot pidettiin 17.5.2018. Hautausmaan käytävät ja kappelin ympäristö siistittiin kuuden talkoolaisen ja kahden seurakunnan työntekijän voimin. Kyläyhdistys ja seurakunta vastasivat yhdessä talkooväen muonituksesta.

Tuloslaskelma ja tase 2018

tuloslaskelma ja tase 2018

Kevätkokouksen pöytäkirja 2019

VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: 5.3.2019 klo 18:00

Paikka: Niemisen Urheilutalo 

Läsnä:

 • Hannu Helmi hallituksen jäsen
 • Maarit Kero yhdistyksen jäsen
 • Leena Kettunen hallituksen pj.
 • Martti Kettunen yhdistyksen jäsen
 • Paula Mikkonen hallituksen jäsen
 • Antti Silvennoinen hallituksen jäsen
 • Minna Tikka hallituksen varapj.
 • Tuovi Vaaranta hallituksen varajäsen

 

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kettunen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Kettunen ja sihteeriksi Leena Kettunen.
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin
  Maarit Kero ja Paula Mikkonen.
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kutsut olivat nähtävillä kylän ilmoitustauluilla 19.2.2019 lähtien. Yhdistyksen kotisivuilla sekä fb-sivuilla kutsu julkaistiin pe 22.2.2019. Liite 1.
  Läsnä oli kahdeksan (8) yhdistyksen jäsentä. Liite 2.
  Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi,
  lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 3.
 6. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tominnantarkastajan lausunto
  Kuultiin ja käsiteltiin tilinpäätös, joka sisälsi toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä toiminnantarkastuslausunnon.
  Liitteet 4, 5, ja 6.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Muut mahdolliset asiat
  Muita asioita ei ollut.
 9. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.
______________________
Martti Kettunen puh.joht.

______________________
Leena Kettunen sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

___________________________
Maarit Kero pöytäkirjan tarkastaja

____________________________
Paula Mikkonen pöytäkirjan tarkastaja