Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

1 Asiakasrekisterin pitäjä

Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta
Y-tunnus 0888727-5
Yhteyshenkilö   Erkki Pykäläinen, puh. 0400 373 088


Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta (jäljempänä vesiosuuskunta) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä.
 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa laskutuksesta ja huollosta vastaava Seppo Kolehmainen sekä vesiosuuskunnan puheenjohtaja Erkki Pykäläinen.

Henkilöä koskevia tietoja voivat tarpeen mukaan edellä mainittujen henkilöiden lisäksi käsitellä myös vesiosuuskunnan hallituksen jäsenet sekä kirjanpitäjä.

2 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme asiakkaana olevien vesiosuuskunnan jäsenten henkilötietoja. Joissakin tapauksissa voidaan käsitellä myös vuokralaisten tietoja.

3 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme seuraavia asiakkaitamme koskevia henkilötietoja: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus. Lisäksi käsitellään tapauskohtaisesti seuraavia asiakkaaseen liitettäviä tietoja: vanhat liittymismaksuperusteet, vesimittari- ja tonttijohtotiedot, liittymismaksu, vedenkulutustiedot, kiinteistötiedot sekä muita vastaavia asiakkuuden hoitamisen ja ylläpitämisen kannalta tarvittavia tietoja.

4 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Saamme rekisteriin kuuluvia henkilötietoja ensisijaisesti asiakkailta itseltään esim. liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä, yhteydenotoista sähköpostitse ja verkkosivujemme kautta.

5 Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on käyttötarkoituksiimme perustuva sopimussuhde vesiosuuskuntaan ja sopimuksen täytäntöönpano sekä lakimääräinen velvoite hoitaa Nieminen-Sintsi vesi- ja viemärilaitostoiminta lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti.

6 Henkilötietojen luovutukset ja siirrot muille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietoja toiselle osapuolelle vain siinä tapauksessa, että asiakas laiminlyö maksuvelvoitteensa. Henkilötiedot voidaan luovuttaa perintätoimistolle. On huomattava, että näissäkin tapauksissa vesiosuuskunta on vastuussa asiakkaan henkilötiedoista.

7 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään 10 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä perustuen kirjanpitolakiin.

8 Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa saada tieto henkilötietojesi käsittelystä, saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot, vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä, vaatia henkilötietojesi poistamista mikäli se ei estä rekisterinpitäjää huolehtimasta lakisääteisistä velvoitteistaan, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperuste on oikeutettu.

9 Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Sähköisissä järjestelmissä olevat henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti tietojärjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen.