Vesiosuuskunnan säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka

 • Osuuskunnan toiminimi on Nieminen-Sintsi vesiosuuskunta ja kotipaikka on Rääkkylän kunta.

2 § Toimiala

 • Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta pääasiassa jäsenten kiinteistöjä varten. Osuuskunnan palveluksia saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet.

3 § Jäseneksi ottaminen

 • Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
 • Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

4 § Osuudet

 • Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Jäsenellä on oikeus osallistua osuuskuntaan useammallakin osuudella.

5 § Osuusmaksu

 • Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 84,09 euroa.
 • Osuusmaksu on maksettava osuuskunnan osoittamalle pankkitilille heti.

6 § Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä

 • Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus, molemmista erikseen.
 • Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.

7 § Vapaaehtoiset osuudet

 • Osuuskunta voi antaa myös vapaaehtoisia osuuksia. Osuuskunnan kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta tai valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
 • Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut vähintään viisi vuotta tällaisen osuuden antamisesta.

8 § Liittymismaksu

 • Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi- ja viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun.
 • Liittymismaksun suuruuden määrää hallitus käyttäen perusteena yhtä erillistä liitäntää kohti jakautuvaa osuutta laitoksen rakennuskustannuksista ottaen huomioon kiinteistön laatu, koko ja tarkoitus.
 • Liittymismaksu on suoritettava rahassa hallituksen päättäminä erinä viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa liittymisestä. Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.
 • Liittymismaksuja ei palauteta, mutta jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle ja haltijalle.
 • Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle tämän osuus on siirtynyt, samoin kuin se, jolle jäsen on siirtänyt osuutensa, on siirtyneet osuuden osalta vapaa liittymismaksun suorittamisesta sellaisin edellytyksin kuin jäljempänä on sanottu.

9 § Ylimääräinen maksu

 • Osuuskunnan kokous voi päättää, että jäsenten on osuuskunnan toiminnan aikana suoritettava osuuskunnalle ylimääräistä maksua kiinteistön ostoa, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista varten.
 • Tätä maksua, jota peritään jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua, voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenen yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään jäsenen liittymismaksujen nimellismäärä.
 • Osuuskunnan kokouksen asiana on edellä tässä pykälässä mainituissa rajoissa päättää, minkä verran, millaisissa erissä ja minkä ajan kuluessa maksua kulloinkin jäseneltä otetaan, muutoin määrää maksusta hallitus.
 • Osuuskunnan kokouksen päätös tässä pykälässä tarkoitetun ylimääräisen maksun perimisestä ei ole pätevä, ellei sen hyväksymisen puolesta ole kokouksessa annettu kahta kolmasosaa (2/3) äänestykseen osallistuneiden äänistä.
 • Tässä pykälässä tarkoitettua ylimääräistä maksua ei palauteta.

10 § Jäsenten henkilökohtainen vastuu

 • Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista.

11 § Vesi- viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen

 • Osuuskunta rakentaa ja kunnossapitää vesi- ja viemärijohdot hallituksen määräämään liittymiskohtaan saakka.

12 § Jäsenen velvollisuudet

 • Jäsen on velvollinen:
  1. tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä
  2. noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa
  3. luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenen kiinteistöille johtavien osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten
  4. kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3. kohdassa mainittuja vesi- ja viemäriverkostoja.
  5. sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesi- ja viemäriverkostoon liitetyt johdot.

13 § Osuuskunnan kokoukset

 • Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
 • Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.
 • Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.
 • Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Henkilöjäsenen äänioikeutta saa valtakirjan nojalla käyttää hänen aviopuolisonsa sekä heidän täysivaltaiset lapsensa tai ottolapsensa. Muutoin yksityinen henkilö ei saa käyttää äänioikeuttaan valtuutetun kautta. Jäsenyhteisöä voi valtakirjalla edustaa yhteisön valtuuttama henkilö. Kiinteistöyhtymän osakas voi edustaa yhtymää toisten osakkaiden valtuutuksella. Asiamiehellä voi aina olla mandollisen oman äänensä lisäksi vain yksi ääni.
 • Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
 • Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.
 • Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.
 • Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kanden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

14 § Osuuskunnan varsinainen kokous

 • Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
  2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen
  3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
  4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
  5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
  6. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tappio antaa aihetta
  7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
  8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
  9. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
  10. määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § Kokouskutsu

 • Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
 • Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.
 • Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä.
 • Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
 • Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

16 § Hallitus

 • Osuuskunnan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
 • Hallitukseen voidaan lisäksi valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.
 • Vaalikelpoinen hallitukseen on osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja.
 • Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.
 • Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.
 • Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.
 • Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

17 § Hallituksen kokoukset

 • Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä.
 • Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kun tarve vaatii.
 • Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:
  1. päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
  2. päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista
  3. tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia
  4. päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

18 § Toimitusjohtaja

 • Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.
 • Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

19 § Toiminimen kirjoittaminen ja prokura

 • Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.
 • Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa tai keskenään kaksi yhdessä.
 • Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

20 § Tilikausi ja tilinpäätös

 • Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.
 • Tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta.

21 § Tilintarkastajat

 • Osuuskunnalla on vähintään kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka valitaan vuosittain.

22 §. Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

 • Osuus saadaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.
 • Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.
 • Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta.
 • Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä, siinä määrin kuin tämä olisi oikeutettu saamaan sen takaisin osuuskunnalta. Siirronsaaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

23 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

 • Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.
 • Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

24 § Jäsenen erottaminen

 • Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.
 • Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,
  1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan
  2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia
  3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti
  4. jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai
  5. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

25 § Velkakiinnitys

 • Hallituksella on valta ilman osuuskunnan kokouksen antamaa lupaa kiinnityttää velasta osuuskunnan kiinteää omaisuutta tai vuokramaalla olevat rakennukset vuokraoikeuksineen.

26 § Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila

 • Päätös osuuskunnan purkamisesta tai asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan ei ole pätevä, ellei kaikki osuuskunnan jäsenet ole yhtyneet päätösehdotukseen tai ellei päätöstä ole tehty kandessa perättäisessä osuuskunnan kokouksessa, joissa sitä ovat kannattaneet jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

27 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

 • Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.
 • Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

28 § Erimielisyydet

 • Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa

29 § Sääntöjen muuttaminen

 • Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

30 § Yleismääräys

 • Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia ja vesihuoltolakia.