Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Niemisen ja Sintsin Seudun Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Rääkkylä.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • kannustaa kylien asukkaita yhteistyöhön ja osallisuuteen hyvinvoinnin ja viihtyvyyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
 • edistää kylien harrastus- ja virkistystoimintaa
 • tehdä työtä seudun luonto- ja ympäristöarvojen puolesta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää talkoita
 • järjestää tapahtumia ja retkiä
 • järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia
 • toimii yhteistyössä alueen muiden yhdistysten ja seurojen kanssa
 • ylläpitää yhteyksiä kunnan hallintoelimiin, luottamus- ja toimihenkilöihin ja muihin viranomaistahoihin
 • toimii muilla samankaltaisilla tavoilla seudun vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyväksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan, järjestää myyjäisiä, ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Toiminnan tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

 

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4 – 6 varsinaista sekä 2 – 3 varajäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa on huomioitava alueellinen tasapuolisuus.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai kutsuu ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai muun hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa. Puheenjohtajan lisäksi oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin on henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

 

6 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, lehti-ilmoituksella, kyläyhdistyksen ilmoitustaululla tai sähköpostitse.

 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.